IV Category (2nd Edition)

1st Prize

Anju Nogiwa

Singapore / Austria

Click to listen:

2nd Prize

Rei Takeshita

Japan

Click to listen:

Sirawan Sangsananan

Thailand

Click to listen:

3rd Prize

William Maeda

United States of America

Click to listen:

Xingchen Lin

United States of America

Click to listen:

Honorable Mentions

Antonina Maria Waliszewska

Poland

Ariadni Masmanidou

Greece

Mikołaj Cyprian Skolimowski

Poland